Methodiek 3: De beweging

Methodiek 3: De beweging

Geef feedback

De beweging

Concept

De leerlingen krijgen zicht op verschillende aspecten van een beweging. Ze linken bewegingen aan hun eigen leefwereld en zoeken een gelijkenis met het holebithema. Ze maken zelf een actieplan op voor een beweging. Uiteindelijk brengen de leerlingen dit mondeling naar voren.

Doel

 • De leerlingen zien de meerwaarde in van de holebi/vrouwenbeweging.
 • De leerlingen kunnen gericht op zoek gaan naar relevante documentatie.
 • De leerlingen kunnen zich een beeld vormen van de geschiedenis van een beweging.
 • De leerlingen kunnen samenwerken rond het opstellen van een actieplan.
 • De leerlingen proberen zich in te leven rond de noden en doelen van een welbepaalde groep.
 • De leerlingen kunnen de verwerkte materie mondeling overbrengen aan de klas.

Tijdsduur

2-3 lesuren

Materiaal

Informatie voor de leerkracht

Definitie beweging: ’Bewegingen beogen maatschappelijke verandering. Ze hebben een landelijk karakter en zijn gespecialiseerd in een thema of een cluster van nauw verwante thema’s. Een beweging organiseert activiteiten op het vlak van sensibilisatie, educatie en sociale actie, juist met het oog op maatschappelijke verandering. Ze richt zich op een ruim publiek. Een beweging heeft een educatieve en een maatschappelijke activeringsfunctie en hanteert een sociaal-culturele methodiek.’

Boekstaven 2010, Brussel, FOV vzw, 2010. (jaarverslag)

Verloop

1. De leerlingen worden bij aanvang in groepen verdeeld. De leerkracht legt uit dat het doel van de activiteit het opstellen van een actieplan is omtrent een bepaalde beweging. Dit actieplan wordt opgesteld in de toenmalige tijdgeest van de beweging.

Beweging

2. De leerkracht gaat na of de leerlingen weten wat een beweging is. Je kan hiervoor eventueel een associatieweb gebruiken. Concrete vragen hieromtrent zijn:

Concrete vragen hieromtrent zijn:

 • Wat is een beweging?
 • Geef enkele voorbeelden van bewegingen?
 • Welke doelen kunnen een beweging hebben?
 • Ben je zelf lid van een beweging?

Voorbeelden van huidige gesubsidieerde bewegingen

Organisatie Thema
Beweging tegen Geweld - vzw Geweld en misbruik in de vertrouwensrelatie
Bond Zonder Naam Cultuur Kwaliteit van samenleven tussen mens en wereld
GetBasic Participatie aan en democratisering van media
Kerkwerk Multiculutreel Samenleven Interculturele samenlevingsopbouw
KifKif Interculturele samenleving
Liga Voor Mensenrechten Mensenrechten
Merhaba Migrantenvereniging voor holebi’s
Pax Christi Vrede
Slechtzienden en Blinden Platform Inclusie van blinden en slechtzienden
Toemeka Verstaanbare samenleving
Vluchtelingenwerk Vlaanderen Rechten van vluchtelingen
Vredesactie Pluralistische vredesbeweging voor een geweldloze samenleving
Waerbeke Stilte
Welzijnszorg Armoedebestrijding
Zij-Kant Gender en Gelijke Kansen

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. (2013). Overzicht gesubsidieerde bewegingen 2013 . Geraadpleegd op 24 oktober 2013, van www.sociaalcultureel.be

Linken

3. De leerkracht overloopt na het opstellen van een associatieweb en/of het overlopen van de vragen enkele organisaties die in de holebibeweging actief geweest zijn. De leerlingen moeten uit deze lijst een vereniging kiezen waar zij eventueel bij zouden aansluiten. Op de website www.holebipioniers.be kunnen ze meer informatie over deze organisaties vinden. Voorbeelden van organisaties:

 • GOC
 • de Rooie Vlinder
 • Sappho, Atthis
 • Federatie Werkgroepen Homofilie
 • çavaria

De leerlingen krijgen de opdracht om vervolgens gemeenschappelijke factoren te zoeken bij een hedendaagse beweging die zich inzet voor minderheidsgroepen en die discriminatie aankaart.

Tip: De leerlingen gaan op zoek naar gelijkenissen en niet naar verschillen. De doelstellingen van de gekozen, hedendaagse beweging worden door de leerlingen opgezocht op hun website. Hierbij leggen de leerlingen linken tussen de actiepunten waar holebi’s en vrouwen eveneens voor gestreden hebben.

Actieplan

4. Nadat de leerlingen op de hoogte zijn van wat een beweging is, krijgen ze de opdracht om een actieplan op te stellen voor de holebivereniging die ze gekozen hebben. In het actieplan worden de volgende vragen beantwoord:

 • Omschrijf de visie van de vereniging: Wat zijn hun standpunten?
 • Omschrijf de doelgroep van de vereniging: Voor wie komt ze op?
 • Met wie werkt de vereniging samen?
 • Wat zijn de doelstellingen van deze vereniging: Wat willen ze bereiken?
 • Hoe gaat de vereniging met deze doelen aan de slag?
 • Geef enkele activiteiten die de vereniging organiseerde om hun doelen te bereiken.

Mondeling

5. Na de schriftelijke uitwerking van het actieplan wordt per groep een afgevaardigde aangeduid die de vereniging voorstelt aan de rest van de klas en daarbij kort de inhoud van hun actieplan toelicht. Vragen die beantwoord worden tijdens de mondelinge opdracht zijn:

 • Schets kort de standpunten van de vereniging en voor wie ze opkomt.
 • Geef enkele doelstellingen/doelen van de beweging en voorbeelden van acties om deze te realiseren. (aan de hand van betogingen? Aan de hand van affiches?)
 • Zou deze vereniging nuttig zijn in de huidige samenleving? Zijn haar doelstellingen ondertussen al vervuld of zijn er nog steeds problemen rond deze thema’s?